افتتاح پاویون اقتصادی ایران درمنطقه ازاد تجاری شانگهای